Genre: 
Full text: 
Chvaliž duše spasitele chvaliž vuodce i pastýře hodnú chválu zpievajme | Jakžto móžeš tak chval velmi neb jest větčie chvály každé ani statčíš vychváliti | Podobenstvie zvláštnie chvály chléb živý jenž duše krmí dnešní den sě vykládá | Kterýž na stole večeře svaté zástupu bratróm dvanádcti dán jest bez pochybenie | Buď chvála plná buď dobřě hlasná budiž chutná budiž radná mysli hlas v utěšení | Neb zajisté den slavný slaví se v kterýž tohoto stolu ustavenie prvnie pamatuje sě | Na tom stole najvětčého krále nový beránek zákona nového starému činí konec | Zapuzujeť staré nové zapuzujeť pravda stien světlo noc v světlo vynášie | Což na večeři Kristus učinil jest takéž činiti přikázal jest aby tiem byl pamatován | Z naučenie svatého ustavenie chléb a víno posvěcujeť se a to v oběť spasitedlnú | Naučenie křesťanóm dává se že chléb v tělo obracuje se a víno v jeho krev svatú | Což nechopíš což nevidíš viera praváť potvrzuje kromě těch věcí běhu | Pod rozličnými podobenstvími znameními a ne věcmi tajéť se věci znamenité | Tělo pokrm a krev nápoj však zuostává Kristus celý pod obojím podobenstvím | Když se přijímá nebýváť rozkúšen ani lámán ani dělen ale celý přijímáť se | Přijímáť jeden přijímá jich tisíc jakžto tisíc tolikéž jeden a jsa přijat nehyne | Přijímajíť dobří přijímajíť zlí avšak příčinú nerovnú k životu neb k zatracení | Smrt jestiť zlým život dobrým opatř v přijímání rovně kterakť jest východ rozdielný | Po zlámaní té svátosti nepochybujž ale pomni tolikéžť jest pod najmenší jakžto pod najvětší | Nebýváť věci rozdělenie toliko znamenie zlámanie kterýmž ani stav ani zróst znamenaného umenšuje se | Ej opatřtež chléb anjelský učiněnť jest pokrm pocestných zajisté pravý chléb synóv nemáť býti podán psóm | V figurách znamenán jest když Izaak zobětován jest když beránek jeden jest když manna otcóm dána jest | Dobrý pastýři pravý chlebe Ježíši nad námi smiluj se ty nás paseš ty nás obraň ty nám opatřenie zjednaj všeho dobrého v zemi živých | Ty jenž všecko znáš i móžeš jenž nás zde smrtedlné krmíš ty nás učiň tovařiše v dědictví a v jédlu spolu svatých měšťanóv nebeských
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs