Genre: 
Full text: 
Všemohúcí král mocí svítězilů vykúpiv svět dnešní den vítězitel vstupuje na nebesa odkud jest přišel | Neb za čtyřidcet dnóv po svém skřiešení potvrzoval jest svaté rozumy | Apoštolóv ostavuje jim milá políbenie pokoje kterýmž jest dal moc odpúštěti hřiechy | I poslal je na svět křtíti všecky duše v otcově i v synu i v duchu svatém dobrotě | A jed s nimi přikázal jim aby neotcházeli od Jerusalema ale čekali slíbených věcí | Neb ne po mnohých dnech pošliť vám ducha utěšitele na zemi a budete mně svědci v Iherusalemě v Židovstvu i také v Samaří | A když to jest řekl vidúcím jim pozdvižen jest a oblak světlý přijel jest jeho od očí jich jenž patřiechu v nebesa | Aj stasta oděná dva mužie v rúcho bielé vedlé nich řkúce co se divíte výsosti nebeské | Neb Ježíš kterýž vzat jest od vás na pravici k otci jakož jest vstúpil takť přijde hledaje útěžku poručené hřivny | Stvořiteli moře nebe země i člověka kteréhož si stvořil kteréhož jest nepřietel chytrú lstí vyhnal z ráje a jatého sebú vedl jest do pekla | Kteréhož si vykúpil svú svatú krví Bohu tamž jest i přišel odkudž jest prvé padl radú hadovú od sieni rajské do pekelného ohně | Súdce když přijdeš súditi světa daj nám prosícím věčné odpočinutie v království nebeském a lstivě zklamati nás nedopúštěj synu boží abychme tě věčně///
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs